فرشيد شريعت (فرهاد)

عباس فضيلت کلام (پدر)

ستار کيانی

صفر قهرمانيان


اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷


مجموعه دوم  از سال ۱۳۵۷  سری دوم

مجموعه دوم  از سال ۱۳۵۷  سری اول

مجموعه اول  تا  سال ۱۳۵۷


جاودان باد ياد و خاطره ی گروه آرمان خلق!


ليست جانباختگان سازمان پيکار در راه طبقه کارگر