بررسی خشونت عليه زنان / ميزگرد “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران
ميز گرد بررسی خشونت عليه زنان
26 نوامبر 2021

با همراهی خانمها :
دکتر ژاله تبريزی
طاهره صادقی
دکتر سيمين صبری
گرداننده : ايراندحت انصاری

لينک یوتوب : https://youtu.be/eMiSfkujGQE